DNA Cannabis Testing

10 min

฿5,500

Category:

Details

คลินิกให้บริการตรวจ DNA ในการใช้กัญชาทางการแพทย์ ได้มาตรฐานสากล และได้ใบรับรองจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการตรวจ DNA ก่อนการรักษาด้วยกัญชาโดยแพทย์แผนปัจจุบัน

การตรวจ DNA เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการใช้กัญชาให้เหมาะกับยีน เนื่องจากความเหมาะสมในการใช้กัญชาเพื่อการรักษาหรือสันทนาการในแต่ละคนมีระดับการตอบสนองที่แตกต่างกัน นั่นเป็นเพราะ “ปัจจัยทางพันธุกรรม” (Genetic Susceptibility) ทำให้แต่ละบุคคลมีความเสี่ยงต่อผลข้างเคียงของกัญชาที่ต่างกันออกไป ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันทำให้การตรวจรหัสในสารพันธุกรรม สามารถช่วยบ่งชี้และเป็นแนวทางให้แพทย์นำไปใช้วิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมการรักษาโดยการใช้กัญชาของแต่ละคนได้อย่างเหมาะสม

  • เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการใช้กัญชาให้เหมาะกับยีนของแต่ละคน
  • ช่วยวิเคราะห์ในเรื่องขนาดยาหรือปริมาณที่สามารถใช้ได้ (Dose) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) หรือผลข้างเคียง (Adverse Effect) ที่อาจจะเกิดขึ้น
  • เพื่อประโยชน์สูงสุดในการรักษาและป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพในระยะยาวของผู้ที่ใช้กัญชานั่นเอง