ROX  || ผลตอบแทนที่เน้นเพื่อประสบการณ์ ที่ดี

สูตรเศรษฐกิจแบบดั้งเดิมเน้นที่ ROI – ผลตอบแทนจากการลงทุน  หรือว่าคุ้มค่ากับผลตอบแทนที่เราได้รับจากการลงทุนโดยเฉพาะ!  แนวคิดนี้เปลี่ยนไปสู่ทฤษฎีใหม่ของ Return on Experience |  ROX การลงทุนเพื่อประสบการณ์ที่ดี

การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในเรื่องของคุณค่าและการตัดสินใจของลูกค้าหลังจากจากการระบาดโควิด 19  ร้านค้าต้องพยายามใช้วิธีที่ดีที่สุด เพราะลูกค้าให้น้ำหนักกับเรื่องราคาและความคุ้มค่ากันมากขึ้น  ร้านค้า องค์กร จะต้องใช้โอกาสนี้ในการประเมินความสัมพันธ์ระหว่างร้านค้า องค์กรกับลูกค้า  ร้านค้าและองค์กรสมัยใหม่ต้องพิจารณากลยุทธ์การกำหนดราคาและความภักดีของลูกค้าใหม่ในระบบนิเวศดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนและให้มั่นใจว่ามีผลต่อลูกค้าและสามารถรักษาลูกค้าที่มีอยู่  มีโอกาสนับพันล้านคำจากปากของลูกค้า – ผ่านการรีวิว ทางโซเชี่ยลมีเดียที่จะสร้างผลกระทบความเชื่อมั่นต่อลูกค้าได้

ผู้บริโภคมีอำนาจ และมีอิทธิพลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ ร้านค้า องค์กร บริษัท มากขึ้นกว่าเดิมและถึงเวลาแล้วที่จะมีตัวชี้วัดใหม่ที่ให้ผลตอบแทนจากการลงทุนของร้านค้าและองค์กร

Trudeau กล่าวในการประชุม World Economic Forum เมื่อปีที่แล้ว:“ ก้าวของการเปลี่ยนแปลงไม่เคยเร็วขนาดนี้มาก่อน แต่มันจะไม่ช้าอย่างนี้”  เพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วในพฤติกรรมของผู้บริโภคและเพื่อรับทราบความสำคัญของลูกค้า ร้านค้า องค์กร บริษัทจำเป็นต้องมุ่งเน้นไปที่ –

การวัดประสบการณ์ของลูกค้า ผู้คน ด้วยผลิตภัณฑ์และแบรนด์ของพวกเขา

องค์กรต้องทำแผนภูมิการซื้อของผู้บริโภค กลั่นกรองเรื่องการปฏิสัมพันธ์ และปัจจัยที่ผลักดันประสบการณ์ของลูกค้า แล้วลงทุนเพิ่มในส่วนของ ร้านค้า องค์กร บริษัท ที่จะยกระดับไปที่การให้ผลลัพธ์ที่วัดผลได้ – หรือผลตอบแทนจากประสบการณ์ที่ดีของลูกค้า

ผลตอบแทนจากประสบการณ์  ROX ต้องระบุว่า ร้านค้า องค์กร บริษัท กำลังผลักดันพฤติกรรมในองค์กรที่เป็นกุญแจสำคัญในการออกแบบและส่งมอบประสบการณ์ทางออนไลน์และทางกายภาพที่ดีขึ้นหรือไม่  ROX นำไปสู่ความน่าเชื่อถือของแบรนด์และสร้างความผูกพันและระบบนิเวศในระยะยาวระหว่างลูกค้า และร้านค้า องค์กร และ บริษัท..

add friends line png 555x143 - ROX | |  ผลตอบแทนที่เน้นเพื่อประสบการณ์ ที่ดี